دل نوشته

بوسیـــــــــــــــــــدن

گفـــــــــــــتم " بوسیــــــــــــــــــــــــــــدن"

 

رو بلـــــــــــــــــدیــــــــــــــــــّّ؟

 

از خوشـــــــــــحالیــــــــــــــــّّ پـــــر در آورد ...

 

گــــفت:آره بلدمــــــــــــــــــــــّّ

 

گفــــــــــــــتم منــــو خاطــــــــــراتمــــــــو "ببــــــــــــوس "بزارکــــــــــــــــنار

 

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


هـــــــــــــــه

بعــــــــضی وقــتا بایـــــــــــد مثــه من تنــــــــــــها باشیــــــــــــــّّ

 

تنهایـــــــــــــ تنهــــــــــــــــا...

 

هـــــی آهنگـــــــ گـــــوش بدیــــــــــــّّ

 

فــکــ کــنی همـــــــــه چــیو بریـــزی تــــو خـــــــــودتـــّّ

 

اونــوقـــت در اتـــــــــاقو وا کنــــــــــی با همـــــــــــــــون لبخـــــــند مسخــــــــــــــره

 

همــــــــــــیشگـیــــــــــــــــــّّ

 

وانمـــــــــود کنـــــــــــــی همه چیـــــــــــــّّ خـــوبـــــــــــــه

 

هـــــــــــــــــــهّّ

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


خوشبـــــــخــــــتیــــــــّّ

خوشـــــــبخــتـــــــّّ


ملاقـــــــــــاتـــــــــّّ دوبــــــــاره چشمــــــــــ هایــــّّ توستـــــــــّّ

 

حــتی اگـــــــــــردر نگـــــــــــــــــاه تــــــــــــــــوّّ

 

تصــــویری از رویاهایــــــــــّّ با هم بودنمـــــــــــــــــان نباشــــــــــــــــــــــدّّ

 

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


نمـــــــــــیدانـــــــــــــِ

دلــــــــم خوشــــ نیســـتـــــــــ

 

غمگیــــــــــــــنم...

 

کسیــــــ شــــــاید نفـــــهمــــــــد..

 

کسیـــــــــ شاید نمــــــــیداند...

 

کسیـــــ شاید نمـــیگـیرد مرا از دست تنــــــهاییـــــــ

 

تو فقطــ میــــــــخوانی شعــــــــری و زیــر لب آهســـــــته میگوییــــــ:

 

عجبــــــــ احساســــــــ زیباییـــ

 

تو هم شاید نمیدانی......

 

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


ســـــــــــلامتــــــــــــــــــــی

سلامتـــــــــــی عشقـــــــــــــــــم کـــه یه روزی بهـــــــــــم میـگـــــــــفت بدون تـــــــــو نمیـــتونم..

با بــغــض بهم میگـــفت بری میمیـــــــــــرم ولی روزی رسیـــــــــد که به من میگفت شــــــــما؟

سلامتـــــی خودمـــ که پــــــــاش موندمـــــــــ میرفتم بیرون تا ببینمش ولی از دور کــــــــــه میدیدمـــــــــش انـــــــگار خیلی حالـــــــش خوب بـــــــــــــود

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


رفت و .............

او که رفتــــــــــــــــ...

همه گفتنـــــــــــــد:زندگـــــــی کن

ولــــــــــــــی

کســــــــــی درکــــــــ نکرد

"او"

خود زندگـــــــــــــیم بود.......

[ ۱۳٩۳/٧/٧ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


روزگار

تو چی میفهمی از روزگار هان..؟

از دلتنگیم...؟

گاهی به خدا التماس میکنم خوابتو ببینم میفهمی...؟

حتی فقط خوابت رو...!!

[ ۱۳٩٢/۱٠/۱ ] [ ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]


عشق

خیلی دلم میخواست کنارش باشه اما دم خدا گرم که نشونم داد که لایق نبود عشق حرمت داره پس به هر کسی نگو تا آخر عمر کنارتم

[ ۱۳٩٢/٩/۱٦ ] [ ٩:٢٧ ‎ب.ظ ] [ مـــــــــــریـــــــــــــــم ] [ نظرات () ]